Speel Rëels / Rules of the Game

Namibië Jukskei

Speel Rëels / Rules of the Game

1. SPEELWYSE
1.1 Elke span bestaan uit 4 spelers van wie een die kaptein is.
1.2 Elke speler speel met twee skeie.
1.3 Voordat 'n wedstryd begin gooi 'n speler van elke span een skei oor die vasgestelde afstand na die pen. Die speler wie se skei die naaste aan die pen lê, se kaptein het die keuse om te bepaal of sy span of die opponente se span eerste moet gooi.
1.4 Die eerste speler van die span wat moet voorgooi, gooi sy twee skeie, gevolg deur die eerste speler van die ander span. Daarna volg die tweede speler van die span wat voorgegooi het, gevolg deur die tweede speler van die ander span, ensovoorts.
1.5 Die kaptein het die reg om die volgorde waarin die spelers gooi na goeddunke te verander.
1.6 In die volgende gevalle gooi 'n span eerste aan die begin van 'n gooibeurt.
1.6.1 Die span wie se skei naaste aan die pen lê, aan die einde van 'n gooibeurt.
1.6.2 Indien geen punte met lê-skeie aangeteken word nie, maar die een span tel 'n pen of penne, dan gooi daardie span eerste.
1.6.3 Indien geen punte met lês of penne in 'n gooibeurt aangeteken is nie, die span wat die vorige gooibeurt eerste gegooi het.
1.6.4 Nadat daar skof aangeteken is, het die kaptein van die span wat skof behaal het, die reg om die voorgooi van die volgende gooibeurt te bepaal.
Indien beide spanne gelyktydig skof behaal, die span wat die lê gehad het.
1.6.5 In die geval van 'n bars, die span wie se skei naaste aan die pen lê.
1.7 'n Speler mag te eniger tyd gedurende 'n wedstryd sy skeie wissel, mits hy gereed is om te gooi sodra dit sy beurt is.
1.8 'n Gooibeurt het begin sodra die skei van die eerste speler, van die span wat moet voorgooi, sy hand verlaat het met die bedoeling dat dit na die pen gegooi word.
1.9 Indien die pen deur 'n skei omgegooi word, tel dit drie punte vir die span wat gegooi het.
1.9.1 'n Pen word aangeteken as die pen omval deur die gooi van 'n skei. As dit omval nadat die skei die speler se hand verlaat het, maar nog nie die sand geraak het nie, moet so 'n skei aan die speler teruggegee word en moet die skeie wat derhalwe versteur is, so na as moontlik aan hulle oorspronklike posisies terug geplaas word.
1.10 Indien span A bv ses penne gooi en span B gooi ook ses penne, kanselleer die getal penne en word daar slegs met lês punte aangeteken, D.W.S. die skei/e van die span wat die naaste aan die pen lê.
1.11 Indien 'n skei van span A deur 'n skei van span B teen die pen gestoot word en die pen val om, tel dit drie punte vir die span B en andersom.
1.12 Slegs skei wat binne 'n straal van 460mm van die pen lê kom in aanmerking vir punte en tel een punt elk, onderworpe aan die volgende voorwaardes:
1.12.1 Slegs een span kan in 'n gooibeurt punte met lês aanteken, D.W.S. net die skeie van die span wat naaste aan die pen lê, tel.
1.12.2 As die naaste skei van span A presies net so ver van die pen lê as die naaste skei van span B, kanselleer die skeie mekaar, asook al die ander skeie. En kan geen van die twee spanne punte met lês behaal nie.
1.13 'n Skof bestaan uit 23 punte en die span wat aan die einde van 'n gooibeurt 23 punte het, behaal die skof. As twee spanne in dieselfde gooibeurt skof behaal, kry elkeen 'n halwe skof. Dit beteken egter nie dat sodra albei spanne in dieselfde gooibeurt skof het, daar met gooi opgehou moet word nie. Die spanne moet hulle orige skei/e klaar gooi of verbeurd verklaar.
1.14 'n Skei word verbeur wanneer die kaptein van die span aan wie die skei behoort, die opposisie kaptein meedeel dat sodanige skei/e verbeur word.
1.15 Indien 'n span meer as 23 punte behaal, bars hy en moet hy weer van nul af begin in die volgende gooibeurt.
1.15.1 'n Span het die reg om sy bars te probeer kanselleer.
1.16 Indien 'n wedstryd aan die gang is en reën maak dit onmoontlik om te speel, moet spel dadelik gestaak word en die telling van die vorige gooibeurt is van krag.
Jukskei- skei, pen, passer
TOP